Hovedseksjon

Driftsstyret

Om driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole.
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser.
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
  • å vedta strategisk plan for skolen.
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser.
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering.

Driftsstyremedlemmer på Bjerke vgs. skoleåret 2022-2023

Eksterne medlemmer

Elevrepresentanter

 

Ansattes medlemmer

 

Ledelsen