Hovedseksjon

Ordensreglement

Innhold

Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bjerke videregående skole med hjemmel i lov 17. 07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) §§2-9 og 3-7, bystyrevedtak av 21.4.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.6.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning 25.09. 2012 sak 14.

§1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø
preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. Reglementet skal danne grunnlag for vurdering i orden og atferd. ( jf. Opplæringsloven §1-3, 3-7 og forskrift til opplæringsloven §12-1)

§2 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever, lærlinger og hospitanter ved Bjerke videregående skole. Reglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel skoleturer.

Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes atferd har tilstrekkelig tilknytning til skolen, for eksempel der en elev mobber, eller krenker en medelev eller lærer via digitale medier i sin fritid.

Reglementet kan også komme til anvendelse hvis en elev gjør hærverk på skolen på kveldstid, eller at en elev gjør hærverk på medelevers bil, samt bil eller eiendom til en av skolens ansatte.

§3 Elevens plikter og ansvar

Elevene har plikt til å rette seg etter skolens reglement og de instrukser som blir gitt av ansatte ved skolen og behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

Møte presist til timer og avtaler

 

Elever som kommer for sent inntil 15 minutter får ordensanmerkning. Kommer eleven mer enn 15 minutter for sent så får eleven fravær for hele timen. Gjentatte forsentkomminger kan få konsekvenser for elevens ordens- og atferdskarakter.

 

Delta aktivt i opplæringen (jf. Opplæringsloven §3-4, 2. ledd)

Elevene skal:
 1. møte opp til undervisningen og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse i faget (jf. Forskrift til opplæringsloven §3-3, 3. ledd).
 2. møte forberedt til opplæringen, ha gjort hjemmearbeid og ha med dette til skolen. Dette medfører å overholde frister for innleveringer av skolearbeid og andre papirer skolen ber om. Ved sykdom leveres skolearbeid ved første dag tilbake på skolen.
 3. møte forberedt til skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner.
 4. ha med nødvendig utstyr og materiell som kreves til de enkelte fagene.
 5. bidra til et godt læringsmiljø gjennom positive holdninger til læring, medelever og alle ansatte på skolen.
 6. holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.
 7. rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte både i undervisningsøkter og på andre arenaer i skolens regi.
 8. gå på toalettene i pausene.

Orden

Elevene skal:

 1. Holde orden ved egen arbeidsplass og rydde klasserom ved endt undervisningsøkt, samt benytte skolens søppeldunker til avfall.
 2. Rydde skolens fellesarealer etter skolens ryddeordning.
 3. Behandle bøker, undervisningsmateriell, inventar o.l. både ute og inne, varsomt og uten å skade disse.
 4. Unngå å ta med verdisaker på skolen.
 5. Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr etter retningslinjer for bruk av slikt utstyr.
 6. Ikke tilberede eller nyte mat og drikke i undervisningstiden med unntak av vannflaske som er fylt før timen.
 7. Det er ikke tillatt med vannkoker eller andre elektriske artikler i undervisningsrommene.
 8. Det er ikke tillatt å ha med seg hunder eller andre dyr på skolen eller arrangement i skolens regi.

IKT

 1. ise nettvett.
 2. Elevene skal følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, både utstyr som er i skolens eie og i privat eie. Se datakontrakt.
 3. PC/Mac skal kun brukes etter avtale med faglærer.
 4. Mobiltelefoner skal settes på lydløs og være ute av syne så sant ingen annen avtale er gjort med faglærer.

§4 Fravær

a) Melding om fravær

Ved fravær skal kontaktlærer ha beskjed samme dag på epost. Ved fravær på prøver/vurderinger skal eleven også gi direkte beskjed til faglærer. Er eleven under 18 år, skal foresatte sende denne meldingen.

b) Fravær i fag

Er eleven syk på vurderingssituasjoner vil det bli gitt en ny vurdering innen samme kompetansemål. Faglærer bestemmer tidspunkt for ny vurdering.

Elever som har udokumentert timefravær i enkeltfag over 10 prosent har som hovedregel ikke rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Elever som har mer enn 15 prosent udokumentert timefravær i enkeltfag får ikke karakter i faget.

Eleven kan likevel få vurdering i faget dersom det er dokumentert at fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget skyldes de grunner som er nevnt i forskrift til opplæringsloven § 3- 47 femte ledd bokstav a) til f) og åttende ledd, se presisering nedenfor under punkt d) om kravene til dokumentasjon.

Har en elev udokumentert timefravær i enkeltfag mellom 10 prosent og 15 prosent og årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor etter en konkret skjønnsmessig vurdering beslutte at eleven likevel skal få karakter.

Beslutning om å ikke gi standpunktkarakter i fag og beslutning om unntak for tap av retten til karakter er et enkeltvedtak. Fristen for å klage er 10 dager.

c) Føring av fravær på vitnemål

Alt fravær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og

enkelttimer. Det er ikke mulig til å konvertere enkelttimer til dager.
Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må selv legge fram dokumentasjon ved slutten av siste termin (jf. forskrift til opplæringsloven §3-47, 1.-3. ledd).

Søknad om fritak for føring av fravær på vitnemålet levers kontaktlærer på eget skjema. Rektor kan gi fritak for føring av fravær på opptil 10 dager dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

a) Helse- og velferdsgrunner. For at fravær som skyldes helse ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare i mer enn tre dager, da det er fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved kronisk sykdom kan fraværet strykes fra første fraværsdag.
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) Politisk arbeid
d) Hjelpearbeid
e) Lovpålagt oppmøte
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå 

Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor rammen på 10 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider som ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset (jf. for-skrift til opplæringsloven §3-47, 8. ledd).

d) Hva som regnes som fravær i fag og dokumentasjon av fravær

Dokumentert fravær som skyldes grunner som nevnt i forskrift til Opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a) –f) regnes ikke som fravær. Helsegrunner inkluderer dokumentert fravær hos lege, fysioterapeut, tannlege, BUP med mer og skal dokumenteres med legemelding eller melding fra annen relevant sakkyndig. Egenmelding fra foresatte eller elever over 18 år er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Velferdsgrunner kan for eksempel være dåp, bryllup og begravelser inntil to dager samt omsorgsoppgaver som for eksempel omsorg for egne barn mm. Velferdsgrunner kan som hovedregel dokumenteres ved egenmelding, men skolen kan stille krav om tilleggsdokumentasjon i det enkelte tilfelle.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon. Egenmeldingen skal gis på eget fastsatt skjema og gi opplysninger om sammenhengen mellom fraværet og sykdommen.

Fravær som skyldes representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå som for eksempel idrett eller kultur regnes ikke som fravær når det er dokumentert ved melding fra relevant organisasjon eller klubb.

Fravær som skyldes politisk arbeid eller hjelpearbeid, regnes ikke som fravær dersom det er dokumentert ved melding fra den aktuelle politiske organisasjon eller hjelpeorganisasjon.

Fravær for religiøse høytider inntil to dager utenom Den norske kirke regnes ikke som fravær når det er dokumenter ved egenmelding.

Fravær som skyldes elevrådsarbeid godkjent av skolens ledelse eller ivaretakelse av elevens rettigheter etter opplæringsloven slik som samtaler med rådgiver, helsesøster, PP-tjenesten, andre sakkyndige eller skolens ansatte regnes ikke som fravær.

Fravær på grunn av forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll og som rektor etter en konkret vurdering har avgjort at ikke skal regnes som fravær.

Organisert studiearbeid som er avtalt skriftlig på eget skjema mellom elev og faglærer for en begrenset periode, regnes heller ikke som fravær. Avtalen må være godkjent av rektor eller den rektor delegerer myndighet til. Avtaler om organisert studiearbeid skal som hovedregel inneholde konkrete oppgaver som eleven skal gjøre og levere inn. Dersom eleven ikke leverer skolearbeid som avtalt kan avtalen endres eller oppheves.

§5 Forbud

Atferd og opptreden som ikke aksepteres:

 1. Å mobbe eller oppføre seg krenkende gjennom negativ/ondsinnet atferd, herunder kommentarer, kroppsspråk og digital kommunikasjon mot elever og ansatte.
 2. Å utøve eller true med fysisk vold.
 3. Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
 4. Å bruke tobakk /snus. I skoletiden er det totalforbud mot bruk av tobakk og snus i skolens lokaler og uteområder. For elever vil forbudet også gjelde utenfor skolens område, så lenge det er i skoletiden.
 5. Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Bestemmelsen innebærer forbud mot å ha med eller benytte våpen, kniv eller andre farlige gjenstander på skolen.
 6. Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet der bare øynene er synlige. Plaggene niqab og burka omfattes av forbudet, mens hijab som bare dekker håret og halsen ikke er forbudt.
 7. Å utløse falske brannalarmer.
 8. Å parkere biler/motorsykler på skolens parkeringsplasser.

Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. Når forhold anmeldes, skal eleven og foresatte orienteres om forholdet.

§6 Orden og atferd

Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra til sosialiseringsprosessen til elevene og bidra til et godt psykososialt miljø, samt å gi informasjon om elevens orden og atferd(jf. forskrift til opplæringsloven §3-2, 4. ledd)

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er om eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement. (Forskrift til opplæringsloven §3-5, 2. ledd) Brudd på ordensreglementet vil kunne medføre nedsatt karakter i orden og atferd til 1. termin og/eller til standpunkt.

Karakteren i orden og atferd skal ta hensyn til elevens forutsetninger. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser med unntak av om disse er særlig klanderverdige og grove. (Forskrift til opplæringsloven §3-5, 5. ledd)

Det er ikke fritak for karakter i orden og atferd. Det er bare standpunktskarakteren i orden og atferd som kan påklages.

Vurdering i orden og atferd skal holdes adskilt fra vurderingen av elevens kompetanse i faget.

Orden

Vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen, og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Det innebærer at eleven er punktlig, følger opp arbeidet og har med nødvendig utstyr. Manglende innleveringer skal derfor trekkes inn i vurdering i orden og ikke i elevens fagkarakter, men vil derimot kunne medføre at du mangler vurdering i kompetansemål. Fravær kan trekkes inn i vurdering av orden. (Forskrift til opplæringsloven §3-5, 5. ledd).
 

Atferd

Vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Fusk vil påvirke karakteren i atferd. Elever som systematisk møter for sent til undervisning samt forlater opplæringen uten grunn, kan få nedsatt karakter i atferd.

§7 Varsling

Eleven og foresatte skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få karakter til 1. termin og/eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter (jf. forskrift til opplæringsloven §3-7, 1. ledd). Det er ikke krav om varsling ved fare for karakteren 1.

Eleven og foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd (jf. forskrift til opplæringsloven §3-7, 2. ledd).

Varselet skal gis uten ugrunnet opphold slik at eleven skal ha mulighet til å skaffe seg grunnlag for vurdering i faget, samt forbedre karakteren i orden og atferd.

En enkelthendelse kan føre til nedsatt atferdskarakter uten at varsling er sent. Da er dette et enkeltvedtak og følger saksbehandling gitt av forvaltningsloven §28.
Elever over 18 år kan gi samtykke til at foreldre kan varsles.

Ved fravær i enkeltfag skal eleven, og/ eller dens foresatte forhåndsvarsles ved SMS dersom fraværet når hhv 5% (56 og 84 årstimer) eller 7% (112 og 140 årstimer).
Ved fravær i enkeltfag som overskrider 10% skal eleven, eller dens foresatte, varsels om at det vil bli fattet enkeltvedtak om at det ikke vil bli satt standpunktkarakter.

§8 Fusk og plagiat på prøver (skriftlige og muntlige) samt innleverte arbeider

Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttende prøver) vil telle med i vurderingen av karakteren i atferd. Nedsatt karakter i atferd skal varsles, men det gis anledning til å fatte enkeltvedtak på nedsatt karakter i atferd ved juks av stort omfang uten at dette er varslet.

Det vil ikke bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir "ikke-vurdert".
Det er faglærer som bestemmer hvilke hjelpemidler som er tillatt for den enkelte prøve. Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk som bestemt av lærer. Andre eksempler på fusk er:

 • å ikke gi beskjed om tilgang til nett dersom det skal være avstengt
 • å gi eller forsøke å gi hjelp til andre
 • å motta hjelp fra andre
 • å utøve en entydig aktivitet gjennom "titting" eller lignende for å skaffe seg innsyn i medelevers besvarelse.

Plagiat er å hente noe fra nettet eller andre kilder uten å oppgi hvor det er hentet fra. Da viser eleven lav måloppnåelse, og oppgaven kan få en lav fagkarakter. Delen som er plagiert vil trekkes fra besvarelsen og kun ikke-plagiert materiale vil bli vurdert. Omfattende plagiat blir betraktet som fusk.

Ved eksamen gjelder egne eksamensregler. Disse leses opp for eleven ved oppstart av eksamen.

§9 Regler for russefeiring. Retningslinjer vedtatt av Utdanningsetaten

Enhver russ skal opptre hensynsfullt så det ikke oppstår fare eller skade for andre.

 1. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse.
 2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt.
 3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende.
 4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp.
 5. Ingen overnatting på skolens område.
 6. Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes.


§10 Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet

Skolepersonalet har en særskilt plikt til å ha omsorg for elevene på skolen. Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Personalet har derfor ikke bare rett, men også plikt til å gripe inn for å forhindre at elever skader, krenker eller plager seg selv, medelever eller skoleeiendommen. (opplæringsloven §9a)

Sanksjoner uten klagerett

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

 1. Ved manglende innleveringer/muntlige framføringer og forsentkomming kan læreren sette anmerkning uten at eleven har forklart seg siden det ligger bestemt i rutinene for sanksjonering.
 2. Andre ansatte eller eksterne kan melde inn til skolens ledelse når de ser at eleven bryter skolens ordensreglement i skoletiden generelt og ved heldagsprøver/eksamen spesielt.
 3. Skriftlig melding til elev over 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer.
 4. Skriftlig melding til foreldre/foresatte for elever under 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer.
 5. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, f.eks. ved hærverk på skolens eiendeler eller bygninger.
 6. Bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer. (oppll. §§ 2-10 og 3-8)
 7. Fratas retten til å bruke data/internett for et nærmere angitt tidsrom.

Sanksjoner med klagerett

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig. Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

I alvorlige saker skal foreldre/foresatte til elever under 18 år varsles så langt det er mulig. Sanksjonene angitt under er å anse som enkeltvedtak, og må følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Vedtaket kan settes i gang umiddelbart og har ingen betydning for klageretten. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes til den instans som har fattet vedtaket.

 1. Bortvisning fra undervisningen for resten av dagen av rektor (oppll. §§ 2-10 og 3-8).
 2. Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen inntil fem dager i (oppll. § 3-8) eller resten av skoleåret (oppll. § 3-8)
 3. Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 4. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
 5. Tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§11 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Det skal ikke oppbevares PC/Mac i bokskapene. I kroppsøvingstimer/ andre praktiske timer skal verdisaker tas med inn i undervisningsrommet. Elevene har ikke krav på erstatning fra skolen for tapte gjenstander, herunder PC-er og annet skolemateriell. Ikke innleverte fagbøker og lånte bøker fra biblioteket, vil bli fakturert i etterkant. Lærebøker faktureres med innkjøpspris og bøker fra biblioteket med kroner 300. Dersom det oppstår skade eller tap av datautstyr og eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje), kan eleven bli pålagt å dekke skaden/tapet. Det samme gjelder ved uaktsom atferd som fører til skade på eller tap av utstyr. For umyndige elever kan også foresatte bli erstatningsansvarlig.

§12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo.

Les Oslo kommunes ordensreglement.