Strategisk plan

Personalbilde

Bjerke bryr seg er vår visjon. Samarbeid, nyskaping og engasjement er våre verdier. Vi har arbeidet systematisk over tid for at den enkelte skal få et eierskap til visjonen og verdiene, og holder fremdeles på med denne jobben. Vi mener visjonen og verdiene vil gi skolen et kompass som hjelper oss i å stake ut riktig retning samt å prioritere.

De to fokusområdene vi har bestemt oss for dyrke i den strategiske perioden 2017 – 2020 er skolemiljø og lære å lære. Å arbeide med tiltak innenfor disse to områdene mener vi styrker elevenes læring og læringsmiljø på en god måte. At alle elever består vgs samt utvikler seg faglig, personlig og sosialt, er det vi etterstreber å oppnå.

Fokusområde 1: Skolemiljø

Skolemiljø beskrives i TIMMS 2015 som et begrep med følgende faktorer: Læringsmiljø (lærernes, foreldrenes, elevenes og ledelsens fokus på læringsutbytte), skoleledelse, orden, trygghet og skoletilhørighet. Trygghet og skoletilhørighet var viktigst hos de eldste elevene.

På Bjerke skal skolemiljøet være preget av orden, trygghet og respektfull adferd. Skolemiljøet omfatter alle elever og ansatte og det som skjer i undervisningen (i og utenfor skolen), fellesarenaer, møterom, arbeidsrom og i kommunikasjon på nett. Det som skjer ute i friminuttene samt til og fra skolen, er også del av skolemiljøet.

For kalenderåret 2019:

Vi vil planlegge og gjennomføre et omfattende prosjekt knyttet til det fysiske læringsmiljøet. Prosjektet vil involvere alle skolens elever og ansatte, og er godt forankret i vår visjon Bjerke bryr seg. Det vil bli utarbeidet en grundig beskrivelse av formål, mål, tiltak, ansvar og tidsfrister.

Fokusområde 2: Lære å lære

I sin metaanalyse fra 2009 oppsummerer Hattie at det som påvirker elevenes skoleresultater mest er elevenes vurdering av egne prestasjoner. Lærernes formative vurdering og adferden som forekommer i klasserommet ligger også på toppen av listen over det som har effekt på elevenes læring.

For oss på Bjerke omfatter fokusområdet lære å lære både elever og personalet, men elevenes læring er målet. Det dreier seg om å utvikle seg, være i endring og øve på ferdigheter. Videre handler lære å lære om å tro på at alle kan lære mer og har noe å lære av andre. For å klare dette må vi utvikle vår delingskultur. Dette skal skje i et trygt skolemiljø (les fokusområde 1.).

For kalenderåret 2019

Vi vil videreføre et godt igangsatt arbeid i seksjonene som omhandler vurdering for læring og tilbakemelding. Beskrivelse av de ulike seksjonenes arbeid:

 • Norsk Vg1 uten karakter: For å styrke praksis av formativ vurdering.
 • Bedre kvalitet på tilbakemeldingene i skriftlige arbeider i norsk. Faglagene i norsk skal bli enige om formuleringer av tilbakemeldinger som elevene kan forstå og lære av ved bruk av verktøyet Easy Correct.
 • Engelsk: muntlig vurdering som får flere elever til å bli trygge når de presenterer og snakker engelsk foran/med andre
 • Mestringsorientert kroppsøving: Karakterfritt Vg1 kroppsøving – kun med halvårsvurderinger.
 • Samfunnsfag:
  1. Bruk av farger – fagtekster
   Fargebruk skal synliggjøre forskjellig innhold i teksten og hvordan elevene anvender teorien, drøfter og bruker eksterne kilder.
  2. Interaktiv undervisning – fargekoding Kommunikasjonsverktøy mellom lærer og elev til hjelp i egenvurdering.
 • Bedre notatteknikk i naturfag: Utvikle elevenes notatteknikk for å kunne jobbe mer effektivt og bli bevisstgjort egen læring.
 • Tilrettelagt avdeling: felles forståelse for god tilbakemelding.