Hovedseksjon

Fraværsregler og skjema

Hva er 10%-regelen for fravær i fag?

Har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Du må selv følge med på fraværet ditt i portalen og du vil få et varsel fra faglærer dersom du har mye fravær.

Hvilket fravær teller ikke på fraværsprosenten?

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid (for eksempel deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
 • Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke
 • Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. 

Hva er godkjent dokumentasjon?

Godkjent dokumentasjon er dokumentasjon fra lege, tannlege, psykolog, BUP eller annen sakkyndig, politisk organisasjon, hjelpeorganisasjon eller lignende. Begravelser kan dokumenteres med en erklæring fra foresatte. Godkjent dokumentasjon vil ikke telle som en del av prosentfraværet.
Dokumentasjonen skal leveres fortløpende til kontaktlærer.

Hva hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær?

Du vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i faget. Dette kan bety at du må ta faget på nytt for å kunne begynne på neste trinn.

Varsel om fravær

 • Du skal få et skriftlig forhåndsvarsel hvis du står i fare for å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 • Hvis du er under 18 år, skal dine foresatte også varsles.
 • Rektor skal fatte enkeltvedtak dersom du ikke får standpunktkarakter. Skolen kan fortelle deg mer om rett til å klage og hvordan klagen vil bli behandlet.

Fritak for føring av fravær

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke bli ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

 • Helse- og velferdsgrunner: fraværet må vare mer enn tre dagar, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid (for eksempel deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
 • Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Søknad om fritak for fraværsføring og dokumentasjon sendes til sentralt postmottak. Husk å merke konvolutten eller e-posten med skolens navn.

Idrettsfravær (organisert studiearbeid)

Elever som kan søke om idrettsfravær er elever som satser i idretten sin. Det er en forutsetning at elevene avtaler med sine faglærere om hvordan skolearbeidet skal utføres i denne perioden. Eleven må likevel sørge for at det faglige fraværet ikke blir så stort slik at det går ut over grunnlaget for karakterer. Elever som får godkjent sin søknad får fraværsføring (A) i faget. Dette fraværet (organisert studiearbeid) går ikke under fraværsregelen og vil ikke synes på vitnemålet.
Fyll ut og lever søknad om idrettsfravær og dokumentasjon til kontaktlærer.

Permisjon fra skolen

Du kan ikke søke om permisjon fra videregående skole.