Hovedseksjon

Psykologi 1

Dette lærer du

Psykologi kommer av ordene ”psyche” som betyr sjel og ”logos” som betyr lære. Programfaget psykologi handler derfor om læren om sjelen. Faget passer for deg som ønsker innblikk i og forståelse for hvordan mennesket tenker, hvorfor det handler som det gjør og hvordan vi kan endre våre atferdsmønstre. Faget skal videre bidra til å utvikle elevens evne til analytisk refleksjon og gi en innføring i begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning.

Psykologi 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Psykologiens historie og utvikling
  • Utviklingspsykologi
  • Mennesket og læring
  • Psykologiens biologiske grunnlag
  • Mennesket og helse