Hovedseksjon

Treningsledelse 1

Treningsledelse handler om å utvikle kompetanse til å bli en god trener og leder. Faget skal bidra til å utvikle og rekruttere kvalifiserte ledere og trenere til ulike deler av samfunnet. Faget skal gi elevene kompetanse til å organisere og tilrettelegge et godt aktivitetstilbud som kan bidra til at flest mulig i et lokalsamfunn opplever mestring og dermed blir mer motivert for fysisk aktivitet og trening. Treningsledelse skal bidra til at elevene får kompetanse som gjør dem i stand til å legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø. Ved å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitet, trening og arrangementer utvikler elevene samarbeidsevner og demokratiske verdier. Dette gir elevene et godt grunnlag for å bli ansvarsbevisste ledere. Elevene utvikler engasjement og opplever skaperglede ved å omsette ideer til handling i praktisk ledelse.

Mange av idrettsfag elevene får relevante instruktør og trener jobber ved siden av skolen.

Treningsledelse 1

Timer 56

Trinn Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

  • Trener- og lederrollen
  • Treningsledelse i praksis