Bjerkeelever overvar fredsprisintervjuet

Bjerke bryr seg

Politikk og menneskerettigheter-klassen på fredsprisintervjuet 10 desember. Hva kreves for å vinne Nobels fredspris? Hvorfor gikk årets pris til ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)? Er det realistisk å avskaffe alle atomvåpen? På forhånd forberedte klassen seg med besøk fra statsviter, høgskolelektor og tidligere stortingsrepresentant Theo Koritzinsky.

Han  tok utgangspunkt i spørsmål fra elevene og forklarte at formålet med prisen er å redusere stående arméer dvs. arbeide for nedrustning, etablere fredskongresser og fredsforhandlinger og arbeide for forbrødring og samarbeid over landegrensene. ICAN kan dermed sies å være en verdig vinner. Men hvorfor er da fredsprisen omdiskutert? Politikkelevene må her kunne vurdere den rollen en idealistisk frivillige organisasjon kan spille for å påvirke stormakter og forsvarsallianser som mener at atomvåpen er så avskrekkende at de nettopp kan hindre krig fordi ingen vil tørre å angripe stater som har atomvåpen. Slik plasserer årets fredspris seg midt i fagets problematisering av realisme opp mot idealisme i internasjonal politikk.