Informasjon om fraværsregel

fravær

Egenmeldingskjema til bruk ved Bjerke VGS dersom du har fravær i fag som ikke skal telles opp etter regelen om maksimalt  10 prosent fravær i fag finner du også på høyre side.

Skjemaet skal brukes ved fravær som skyldes kroniske sykdommer i kombinasjon med legeerklæring. Det skal også brukes alene, eller i kombinasjon med annen dokumentasjon ved annen type fravær som listet opp i forskrift til opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a) –f) og åttende ledd.  (Inn lenke til opplæringslova ?) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4