Fagtilbud

Elever som jobber med PC

Fagtilbud studiespesialisering Vg1

Fremmedspråk

Bjerke videregående skole tilbyr per i dag spansk, fransk og tysk. Språktilbudet kan variere fra år til år basert på elevenes valg ved skolestart. Elever som ikke har fullført opplæring i fremmedspråk i grunnskolen, må da ha dette i 3 år på videregående (mot 2 år tidligere). Dette vil få konsekvenser for hvilke programfag elevene kan velge siste året på videregående.

Matematikk

Skolen tilbyr både matematikk 1P og 1T til elever på Vg1.

1P: Kurset er mer praktisk anlagt, mindre teoretisk og betydelig mindre arbeidskrevende enn 1T. Dette kurset gir generell studiekompetanse. Kurset anbefales elever som vet at de ikke skal studere noe som krever realfaglig fordypning senere.

1T: Kurset er mer avansert, mer teoretisk og mer arbeidskrevende enn 1P. Kurset gir spesiell studiekompetanse. Kurset er beregnet på elever som planlegger videre studier i matematikk og/eller andre realfag (spesielt fysikk). Eleven bør ha godt grunnlag i matematikk fra ungdomstrinnet.

Idrettsfag

Bjerke videregående skole tilbyr elever på studiespesialisering å ta faget toppidrett fra programområde for idrettsfag.

Andre fellesfag på Vg1

Samfunnsfag, geografi, naturfag, engelsk, norsk og kroppsøving.

Fagtilbud studiespesialisering Vg2 og Vg3

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag
  • Toppidrett

Trenger du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med en av de fagansvarlige.

Engelsk:

Internasjonal engelsk
Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv.

Internasjonal engelsk bygger på Engelsk Vg1 og går dypere inn på hovedområdene Språk og språklæring, Kommunikasjon og kultur, Samfunn og litteratur. Internasjonal engelsk setter fokus på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og ønsker blant annet å drøfte ulike sider ved det flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden og globale utfordringer. Innen litteratur og sakprosa vektlegges tiden etter 1950 og fram til i dag.

Samfunnsfaglig engelsk
I Samfunnsfaglig engelsk, som bygger på Internasjonal engelsk, går man enda dypere inn i litteraturen og språkopplæringen. Programfaget bidrar også til økt innsikt i amerikansk og britisk historie, samt politiske systemer i de to landene.

Sosiologi og sosialantropologi (Undervises på Vg2)

Sosiologi og sosialantropologi er to samfunnsfag som begge er opptatt av å beskrive og forklare menneskers følelser og adferd i sosial sammenheng. Fagene har mye til felles, og skiller seg fra for eksempel psykologi, ved at psykologen fokuserer på enkeltindividet, mens sosiologen vil forklare forhold ved grupper av mennesker. Det kan være alt fra små grupper som en skoleklasse, til større samfunnsgrupper og hele samfunn.

Sosialantropologien er også opptatt av grupper av mennesker, men har tradisjonelt vært opptatt av å sammenlikne ulike kulturer. Små, enkle samfunn i andre verdensdeler, er det som tradisjonelt har vært antropologens område. Dette har endret seg de senere årene, og nå studerer antropologer også ulike grupper i vårt eget samfunn.

I dette kurset vil du lære samfunnsfaglig tenkemåte, og vi vil gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål.

Politikk og menneskerettigheter

Dette er et kurs som gir deg dypere forståelse for hva politikk og hvordan landet vårt styres. Er du opptatt av menneskerettigheter vil du lære mer om det i dette kurset. Kurset passer godt sammen med de andre kursene i politikk, individ og samfunn. Faget bygger på sosiologi og sosialantropologi i vg2.

Sosialkunnskap

Lurer du på hvorfor foreldrene dine ble oppdratt annerledes enn deg selv? Eller på hvorfor vi har en velferdsstat? Interesserer du deg for årsakene til innvandring, mobbing eller kriminalitet? Hvis du er opptatt av samfunnet rundt deg bør du velge sosialkunnskap. Faget forklarer samfunnet vi lever i ved hjelp av ulike samfunnsvitenskapelige teorier hentet fra fag som psykologi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi.

I dette faget er det viktig å følge med på nyhetsbildet og at du klarer å formulere deg godt muntlig og skriftlig. Faget bygger på sosiologi og sosialantropologi i VG2.

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet.

Faget skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer for den.

Samfunnsøkonomi

Dette er et fag for deg som er opptatt av hvordan samfunnet bruker sine ressurser. Vår tidligere statsministeren, Jens Stoltenberg, er samfunnsøkonom. Du vil få innsikt i både hvordan husholdninger og staten planlegger økonomien.

Hvis du er interessert i hva som påvirker prisnivået i boligmarkedet eller hvorfor mange afrikanske land er fattige, er dette faget for deg. Faget passer godt politikk og samfunn, og andre fag fra programområde SSØ. Det er to kurs i samfunnsøkonomi. Det andre kurset forutsetter at du har tatt det første.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Samfunnet er avhengig av entreprenører som har ideer og skaper arbeidsplasser.Vi på Bjerke videregående skole tilbyr programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling (EB1) for å gi elevene entreprenørskapskompetanse og ei verktøykiste til å vite hva, hvordan og hvorfor når de vil starte sin egen bedrift.

Vi simulerer hele livet til en bedrift fra vugge til grav. Her ser du eksempel på hvordan året gjennomføres i EB1:

Entreprenørskap - Etablering - Drift

De siste regjeringene har hatt entreprenørskap i skole og utdanning i fokus. For samfunnet blir individets evne til omstilling og nyskaping viktig. Formålet er å utvikle personlige egenskaper, ferdigheter og holdninger og å gi kunnskap og innsikt i hvordan en kan se muligheter og å utvikle disse til bærekraftige virksomheter.

Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal bidra til forståelse for entreprenørskap og hvilken rolle entreprenørskap spiller for næringsutvikling i Norge.

Faget består av 2 uavhengige moduler EB1 og EB2. EB1 tar for seg entreprenørskap, etablering og drift av en virksomhet. EB2 tar for seg bedriftsutvikling, innovasjon og internasjonalisering.

Rettslære

Faget rettslære på Vg2 omfatter følgende områder: familierett (ekteskapsloven, barneloven og vergemålsloven), arverett, arbeidsrett og strafferett. I tillegg skal elevene få innsikt i sentrale utviklingstrekk i den europeiske og norske rettshistorien, om domstolene, konfliktløsning utenfor domstolene, sivil sak, straffe sak og internasjonale domstoler. Den sentrale arbeidsmåten i rettslære er å bruke lovregler for å løse rettstvister. Innenfor hvert område arbeider vi med et utvalg av lovregler som elevene skal anvende på oppgaver for å kunne løse et rettsspørsmål. Dette er slik jurister og advokater jobber.

Å bli fortrolig med den juridiske metode – selve arbeidsmåten i juss – står sentralt i faget. Faget skal gjøre dere bevisst på hvilke rettigheter og plikter dere har, og hva som er forbudt og påbudt.

Psykologi

Psykologi kommer av ordene ”psyche” som betyr sjel og ”logos” som betyr lære. Programfaget psykologi handler derfor om læren om sjelen. Faget passer for deg som ønsker innblikk i og forståelse for hvordan mennesket tenker, hvorfor det handler som det gjør og hvordan vi kan endre våre atferdsmønstre. Faget skal videre bidra til å utvikle elevens evne til analytisk refleksjon og gi en innføring i begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning.

Psykologi 1 tar for seg 5 ulike hovedområder innen faget; 1. Psykologiens historie og utvikling, 2. Utviklingspsykologi, 3. Mennesket og læring, 4. Psykologiens biologiske grunnlag og 5. Mennesket og helse. Det er to kurs i psykologi og de kan tas uavhengige av hverandre.

Realfag

Matematikk

På Vg1 kan man velge mellom to matematikkfag 1P og 1T. P står for praktisk og T for teoretisk. Begge kurs er fem timer ukentlig. 1T er et teoretisk matematikkfag for elever som har tenkt å velge realfagsmatematikk R1. 1P er et mer praktisk og etter mange oppfattning et lettere fag. Faget utdyper ungdomsskole matematikken noe og passer for de som skal ta 2P, dvs. de elever som ønsker et minimum av matematikk og som skal inn på studer som ikke krever ekstra kunnskaper i matematikk. Elever som ønsker S-matematikk på Vg2, bør ta T-varianten på VG1. Elevene standpunktkarakter i matematikk etter både Vg1 og Vg2, og faget er trekkfag til eksamen

Matematikk R

R1 omfatter Funksjonslære, vektorregning, geometri, sannsynlighet og algebra. Kurset er 5 timer i uken og regnes som det mest krevende av matematikkursene på Vg2. Etter bestått R1 kan man velge R2. Faget er nødvendig for å komme inn på realfagstudiet og ingeniørstudiet på NTNU, samt enkelte endre realfagsstudier.

Matematikk S

S1 omfatter algebra, lineær optimering, sannsynlighet og noe funksjonslære. Kurset fremstår som noe lettere enn R1 og kan være et alternativ for elever som vurdere å gå videre innen for eksempel økonomi og administrasjon, veterinærmedisin, bioingeniør, reseptar og en del andre realfagsstudier. Disse krever imidlertid S2 også. S2 er et fag man normalt tar på Vg3.

Fysikk

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet. Fysikk er grunnlaget for den teknologiske utviklingen. Fysikk 1 krever en del matematikkunnskaper og tas i kombinasjon med R1 eller S1 + S2.

Fagansvarlige: Jon Erik Zahl, Nikolai Austarheim og Erik Hill

Kjemi

Opplæringen knytter teori til praktisk laboratoriearbeid innenfor områdene kjemiens språk og modeller, naturvitenskapelige arbeidsmåter, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemi 1 er et femtimers kurs. Etter kjemi 1 kan man ta kjemi 2 som bygger på kjemi 1.

Fagansvarlige: Siri Corsepius, Gunn M B Hill og Eva Larsen

Informasjonsteknologi 1 (IT1)

Vi lever i en ”digital verden” hvor vi til daglig benytter oss av avansert informasjonsteknologi som ofte både er utrolig og uforståelig. Dette faget har kommet inn i skolen fordi samfunnet har behov for mennesker som kan forstå, benytte og videreutvikle informasjonsteknologien på en god og etisk forsvarlig måte.
Ved siden av å gi elevene en forståelse av hva som skjer ”bak kulissene” i vår digitale hverdag, lærer elevene å lage nettsider og nettsteder ved bruk av ulike typer utviklingsverktøy.

Et av siktemålene i dette faget er å lage et dynamisk, multimedianettsted som innebærer bruk av en database på tjenersiden. For å utvikle et slikt system får elevene opplæring i datamodellering og enkel programmering.

Faget er praktisk anlagt i form av konkrete utviklingsoppgaver som elevene jobber med enkeltvis og i små grupper.

Biologi

Biologi er læren om alt levende og alt som en gang har levd. Faget er en viktig del av allmenndannelse og kan også være nyttig å ha med seg uansett hvilket yrke man velger. Biologifaget kan igjen deles inn i veldig mange emner, som for eksempel anatomi, fysiologi, immunologi, evolusjon, cellebiologi, molekylærbiologi, atferdsbiologi, marinbiologi, ferskvannsbiologi, paleontologi, parasittologi og økologi for å nevne noen. Biologi skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, og til vurderinger rundt etiske spørsmål.

Faget skal gjøre den enkelte bevisste om at mennesket er en av mange arter og at det er en vekselvirkning mellom menneskene og naturen. Biologi gir også kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse.

Fagansvarlige: Sigfrid Sletten, Sibylla Mikalsen og Christel Vieuille

Idrettsfag

Bjerke videregående skole tilbyr elever på studiespesialisering å ta faget toppidrett fra programområde for idrettsfag. Skolen tilbyr tilrettelegging og oppfølging innen alle idretter. Les mer om toppidrettstilbudet under idrettsfag i menyen til venstre.

Fagansvarlig: Peter Samuelsen