Særskilt tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt undervisning i egne grupper

 

Skolen har to grupper av elever innen tilrettelagt opplæring i egne grupper. Vi har en gruppe for hverdagslivstrening (MH) og en gruppe for arbeidslivstrening (S-gruppa)

 

Hverdagslivstreningsgruppen (MH)

 

Avdelingen har 9 elevplasser i egne lokaler i skolens underetasje, med inngang fra bakkenivå. Mange av elevene bruker rullestol. 

Elevene har sammensatte funksjonshemninger og store behov for tilrettelegging i skolehverdagen. Elevene får sin opplæring gjennom individuelt tilpassede opplæringsplaner, innenfor områder som kommunikasjon, tegn til tale, data, samhandling, begrepstrening, atferdsregulering og ADL. 

Det legges vekt på elevenes personlige vekst og trivselsfremmende aktiviteter. Deltakelse og mestringsglede er sentrale mål i opplæringen.

 

Skoledagen begynner kl. 08.45 og slutter 13. 30.

Opplæringen blir gitt av personalet med spesialpedagogisk kompetanse og lang erfaring.

Lærere og assistenter følger elevene gjennom hele skolehverdagen. Avdelingen har tilrettelagte bad- og stellemuligheter og utstyr og lokaliteter for fysisk trening.

Avdelingen samarbeider med fysioterapeuter, PPT og eksterne kompetansesentre ved behov.

 

Kontaktperson er fagkoordinator Anne Lian Tollerud

 

 

Arbeidslivstreningsgruppen  (S)

 

Skolen har 12 elevplasser i romslige undervisningslokaler i tilknytning til skolens ordinære klasserom.

Elevene er psykisk utviklingshemmede med ulik grad av lærevansker.

Undervisningen foregår en til en, i små eller større grupper avhengig av fag og mål for opplæringen. Hver elev har en egen tilrettelagt timeplan og opplæringsplan som er styrt av elevens individuelle behov. Det overordnede målet er å gjøre elevene mest mulig selvstendig i arbeids- og livssituasjonen.

 

Opplæringen omfatter bl.a. sosial trening, kommunikasjons- og språktrening, selvstendighetstrening/ praktisk arbeid og trening i basisferdigheter som norsk, samtidsorientering, matematikk, klokke- og pengetrening. 

Selvstendighetstreningen omfatter bl.a. skolekjøkken hvor elevene jobber etter individuelt tilrettelagte oppskrifter. Elevene kan også ha ulike praktiske oppgaver som å handle, hente skolens post og samle inn returpapir.

 

Elevene har svømming én time i uka på Linderud bad.

To timer i uka har elevene kroppsøving, hvor idrettselever med faget treningsledelse har ansvar for timene sammen med lærerne. I dette tverrfaglige samarbeidet blir klassens elever kjent med andre elever på skolen på en veldig positiv måte.

Gruppen har også uteskole hvor elevene er ute gjennom alle årstider. Elevene lærer naturkunnskap og lærer å tenne bål og bruke stormkjøkken.

 

Flere av elevene lærer å ta offentlig kommunikasjon til / fra skolen og mestrer enkle eller mer kompliserte oppdrag utenfor skolen.

 

At elevene skal strekke seg, mestre stadig nye utfordringer og utnytte sitt potensial står sentralt i opplæringen. Pedagogikken har basis i atferdsanalytisk tankegang.

Opplæringen blir gitt av spesialpedagoger og assistenter med lang erfaring.

Ved behov samarbeider avdelingen med PPT og eksterne kompetansesentre.

 

Mens elevene går på skolen planlegger vi, i samarbeid med foresatte, hva elevene skal gjøre når de er ferdige på skolen. For mange elever blir det varig tilrettelagt arbeid (VTA). 

I tillegg har flere bydeler arbeidstilbud.

 

Elevene har tilsyn av assistenter i friminuttene. Vi har egen kantine hvor elevene spiser og hvor de kan bestille brødskiver, men elevene kan også bruke den store elevkantinen.

 

Elever som kjører drosje til/fra skolen må ha TT kort. For å få TT kort må foresatte ta kontakt med sin bydelsadministrasjon. Skolen dekker egenandelen til drosje.

Det er god kommunikasjon med buss og T-bane til skolen.

 

Kontaktperson er fagkoordinator og rådgiver Ingun Furulund