Rettslære 1

Norges lover

Faget rettslære på Vg2 omfatter følgende områder: familierett (ekteskapsloven, barneloven og vergemålsloven), arverett, arbeidsrett og strafferett. I tillegg skal elevene få innsikt i sentrale utviklingstrekk i den europeiske og norske rettshistorien, om domstolene, konfliktløsning utenfor domstolene, sivil sak, straffe sak og internasjonale domstoler. Den sentrale arbeidsmåten i rettslære er å bruke lovregler for å løse rettstvister. Innenfor hvert område arbeider vi med et utvalg av lovregler som elevene skal anvende på oppgaver for å kunne løse et rettsspørsmål. Dette er slik jurister og advokater jobber.

Å bli fortrolig med den juridiske metode – selve arbeidsmåten i juss – står sentralt i faget. Faget skal gjøre dere bevisst på hvilke rettigheter og plikter dere har, og hva som er forbudt og påbudt.